Pepper Radio kỳ 5

Chủ đề: CHỌN  - Radio đặc biệt này Pepper Chọn thực hiện cùng những người cộng sự của mình vì người đã Chọn sẽ biết đâu là đúng, đâu và sai và những trải nghiệm của họ là bài học quý giá cho bạn. Vì sự lựa chọn nào cũng có 2 mặt của nó.
Đánh giá Radio Nghệ thuật quyến rũ 10/10 dựa trên 216 đánh giá.